Çorlu Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Çevre Koruma TeknolojileriÇevre Koruma ve Kontrol1-Yaşam boyu öğrenme gerekliliği ve bilinci2-Temel Bilimleri mesleki süreçlerde kullanabilmek3-Teknik çözümlerin, evrensel ve toplumsal etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak4-Su, atıksu, katı atıklar vb. çevre konularında bir sistemi anlamak, parçaya ya da sürece düzeltici müdahale edebilme becerisi5-Mesleki uygulamalarda teknolojiyi etkin kullanabilme6-Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci7-Küresel ve yerel çevre problemlerine duyarlılık8-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi9-Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi10-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiDeri Teknolojisi1-Tabaklık mesleğinin geçmişten günümüze değin geçirmiş olduğu aşamaları bilmesi ve günümüzde ülke ekonomisindeki yeri ve önemini kavraması2-Mesleği ile ilgili yeni gelişmelere takip edebilmesi ve önemini kavrayabilmesi3-Ham derinin korunması ve depolanması yöntemlerini bilmesi4-Ham derinin kalitesine etki eden faktörleri bilmek5-Farklı deri ürünlerinin üretilmesi hakkında bilgi sahibi olabilmesi6-Deri üretiminin ekolojiye olan etkisini bilmesi7-Derinin histolojik ve kimyasal yapısını bilmek8-Derilerin tabaklanmaya hazırlaması ve tabaklama işlemini bilmesi9-Derilerin mekanik işlemleri hakkında bilgi sahibi olması10-Derilerin bitim işlemlerini bilmesi11-Derileri kullanım alanlarına göre tasnif edebilmek.Elektronik Teknolojisi1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek4-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek5-Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.6-Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak7-Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek8-Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.9-Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.10-Elektronik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.Elektronik ve OtomasyonEl SanatlarıEndüstri Ürünleri Tasarımı1-Üretim aşamasına geçilmeden önce ürünün maket ya da prototipini uygulayabilme2-Tasarlanan ürünün üretimi esnasında gözetim ve denetim görevini üstlenebilme3-Tasarım yapabilme yolunda temel ilkeleri kavrayabilme4-Tasarım tarihiyle ilgili bilgileri edinerek yaratıcı düşünsel gücü pekiştirme5-Tasarımlarını sunması için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilme6-Tasarımı yapan grup içinde sorumluluk alabilme7-Tasarımın ön koşulu araştırma becerisini kazanabilme8-İyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini edinme9-İyi bir tasarım çıktısı için her şeyin gerekli bir girdi olduğunu kavrayabilme10-Çevresine tasarımcı algısıyla bakma alışkanlığını kazanabilme11-Çağdaş teknolojinin oluşturulacak yeni tasarımlar üzerindeki etkisini kavrayabilmeGeleneksel El Sanatları1-Yöresel kültürlerin sanata dönüştürülmesi, ürün olarak karşımıza çıkışı, hikayeleri ve günümüz atmosferinde bu ürünlerin tekrar üretebilme becerisi2-Üretmiş oldukları ürünleri koruma metotları ve karşılarına çıkmış olan eski eserleri onarma becerisi kazandırılması3-Temel Sanat Eğitim esaslarından olan renk, çizgi, doku ve tasarım esaslarını kavrama becerisi4-Seramik çamurunu şekillendirme ve tasarlama, tasarımlarını ürün olarak ortaya koyabilme becerisi kazandırma5-Seçmiş oldukları meslek ile ilgili bilgi ve donanımlarının artması için araştırmalarında görmüş oldukları eserlerden faydalanma ve bu bilgiyi yeni tasarımlarında kullanma becerisinin kazandırılması6-Öğrenilen Geleneksel Türk motiflerin orijinal tasarımlar yapılarak kumaş üzerine farklı materyallerle uygulama becerisinin kazandırılması7-Geleneksel El Sanatlarından olan Tezhip, Çini, Ebru, Hat sanatlarında ortaya konmuş orijinal eserlerden uygulamalar yapma, yeni tasarımlar hazırlama ve uygulama becerisinin kazandırılması8-Farklı materyallerle takı tasarımı yapma ve uygulama becerisi kazandırma9-Cam kesimi, farklı formlar ve yeni ürünler tasarlanarak uygulanması, vitray tasarlama ve uygulama becerisi kazandırılması10-Ahşap ürün tasarımı ve uygulama (boyama, oyma ) becerisi kazandırılması Öğrenilen Geleneksel El Sanatları hakkındaki bilgilerinin dekoratif ve süs eşyaları üretimi konusunda ürünler tasarlama becerisi kazandırmaGıda İşlemeGıda Teknolojisi1-Sorumluluğunda bulunan personelin denetimini yapabilme2-İşletme içerisinde üretim kademelerinde sorumluluk alabilme3-İmalat işlemlerinde daha fazla pratik bilgiye sahip olması4-Gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilme5-Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek özveri ve gayrete sahip olması6-Gıdaların kalite kontrolü ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik analizleri yapabilme7-Gıdaların işlenmesi konusunda temel ilkeleri kavrayabilme, 8-Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile ilgili teorik ve pratik ilkelere vakıf olma9-Gıdaların bileşimlerini tanımlayabilme ve ingredientlerin fonksiyonlarını açıklayabilme10-Gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol için gerekli cihazları kullanabilme11-Gıda işleme, makine ve ekipmanların bakımı ve onarımını takip edebilecek yeterli bilgiye sahip olabilme12-Gıda ile ilgili mevzuatlar ve işletme kontrolleri konusunda dokümantasyon yapabilme ve bunların uygulama sahalarında takibini yapabilme13-Gıda biliminde kazandığı bilgileri kullanabilme ve uygulatabilme becerisini gösterebilmesi14-Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonunu yapabilmeİşletme Yönetimi1-Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme2-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi 3-Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme4-Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme5-Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.6-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme7-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme8-İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.9-İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi10-İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.11-İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme12-İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.13-İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme. 14-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.15-Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.16-Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme17-Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme18-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme19-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme20-Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme21-Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilmeKooperatifçilik1-Toplumsal gelişmeleri takip edecek gözlem ve araştırma becerisi,2-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme3-Mesleki etik ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlılık4-Mesleki bilgi çeşitliliği oluşturma, kişisel gelişim sağlama ve teknolojiyi kullanabilme becerisi5-Küresel ve yerel kooperatifçilik hareketlerini ve gelişmelerini takip etme alışkanlığı ve becerisi6-Kooperatifçilik problemlerini hukuksal, sosyo-ekonomik, yönetim tabanında görebilme becerisi7-Kooperatifçilik disiplini ile diğer sosyal ve idari disiplinlerle ilişkisini kurma becerisi,8-Kooperatifçilik alanında toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda problemleri tanıma ve çözüm üretebilme becerisi9-Kooperatifçiliğin ulusal ve yerel kalkınmada kullanılması için yaratıcı kooperatifçilik modellerini geliştirme becerisi10-Etkin organizasyon kurma, yönetme ve liderlik becerisi11-Dayanışma kültürünü oluşturma becerisiMakine1-Üretimi planlayabilme, işlem kartlarını hazırlayabilme, görev dağılımı yapabilme ve denetleme becerisini kullanabilme2-Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde kullanabilme3-Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olma ve gerektiğinde kullanabilme,4-Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilerek, en uygun üretim yöntemini seçebilme5-Sözlü ve yazılı elektronik iletişim tekniklerini kullanabilme,6-Malzemeyi tanıma, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verme ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme7-Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilerek istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayabilme ve analiz edebilme8-Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzeme işleyebilme, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verebilme9-Bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme,10-Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip edebilme,11-Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programlarını hazırlayabilme12-Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilme,13-Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını bilgisayar denetimli tezgaha aktarabilme ve işleyebilme14-Bilgisayarda paket programlar kullanarak, kurallara uygun makine resimleri çizebilmeMakine ve Metal TeknolojileriMotorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilme2-Türk Vergi Sisteminin ayrıntıları konusunda bilgilendirilme.3-Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.4-Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme.5-Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmeler için muhasebe işlevinin önem ve özelliklerini açıklayabilme6-Muhasebe ve mali müşavirlik meslek ahlakının önemini açıklayabilme7-Muhasebe mesleği ile ilgili hukuksal çerçeve ve uygulamaların önemini kavrayabilme8-Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilme9-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme10-İşletme ve işlevleri konusunda temel ilkeleri kavrayabilme11-İşletmenin Muhasebe ve Finans işlevi konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilme12-İşletme-banka ilişkileri konusunda bilgilendirilme13-Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi konularını kavrayabilme ve uygulama.14-Finans yönetimi ve mali tablolar ile ilgili temel kavramları kavrayabilme15-Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme16-Dış ticaretin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesini öğrenme17-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.18-Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve uygulama konularında deneyim kazanmaOto Boya ve Karoseri1-Sorumluluk alabilme2-Sanayi boyacılığındaki kullanılan yüzeyleri tanıma ve ona uygun işlem yapabilme3-Sanayi boyacılığındaki kullanılan tüm aletleri tanıma ve kullanabilme4-Sanayi boyacılığında ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi5-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme6-Oto boya ve karoseri ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme7-Oto boya ve karoseri alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme8-Oto boya ve karoseri alanında ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme9-Oto boya ve karoseri alanında faaliyet gösteren işletmelerin yönetim ve organizasyon özelliklerini açıklayabilme10-Oto boya uygulamaları konusunda yeterli donanıma sahip olma11-Mesleği ile ilgili teknolojileri takip etmenin önemini kavrayabilme12-Mesleği ile ilgili her konuda ölçme ve değerlendirme yapabilme13-Meleği ile ilgili yeterlilik ve standartları tanıyabilme ve uygulayabilme14-İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme15-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme16-Çevreye ve insan sağlığına duyarlı olmak 17-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme ve depolanmış bilgileri kullanabilmeOtomotiv Teknolojisi1-Yönetim fonksiyonunu bilmesi.2-Yönetici yardımcılığı veya orta kademeli yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu taşıyabilmesi3-Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilmesi4-Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrayabilme.5-Satış sonrası hizmet sektöründe olarak sorumluluğunu anlaması6-Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gerekliliğini bilmesi7-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrayabilme8-Otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilincine sahip olması.9-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilmesi.10-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilmesi.11-İş hayatında meslek etiğinin önemin anlaması.12-Hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilmesi.13-Alanı ile ilgili olarak özel cihaz ve aparatları ( bilgisayarlı kontrol cihazlarını ) kullanabilme14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilmesi.Pazarlama1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma2-Pazar ve pazarlama çevresi kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 3-Pazarlama programının yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama4-Pazarlama programının stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama5-Pazarlamacılık temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma 6-Pazarlama bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme 7-Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama8-Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerisine sahip olma9-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma 10-İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama 11-Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma 12-Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma Pazarlama ve ReklamcılıkTasarımTekstil, Giyim, Ayakkabı ve DeriTekstil Teknolojisi1-Uygulamalı olarak tüm ön terbiye işlemlerini, bitim işlemlerini, doğal ve sentetik esaslı mamullerin boyama işlemlerini, baskı işlemlerini ve baskı sonrası işlemlerini yapabilme.2-Tüm doğal, rejenere selülozik ve sentetik esaslı tekstil mamullerinin ön terbiye konularını kavrayabilme3-Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki Standardları açıklayabilme.4-Selüloz, rejenere selüloz, protein esaslı ve sentetik liflerden yapılmış mamullerin boyama işlemlerini öğrenebilme5-Selüloz, protein ve sentetik liflerin kimyasal yapısını ve özelliklerini kavrayabilme, Organik ve anorganik maddelerin selüloz liflerine etkilerini öğrenebilme6-Pamuk ve yünün üretim şekli, sınıflandırılmasını yapabilme ve iplik haline gelinceye kadar geçirmiş olduğu safhaları tanıyabilme. İplikle ilgili temel hesaplamaları yapabilme7-Lif tanımı, liflerin iç yapısı ve temel özellikleriyle ilgili bilgileri kavrayabilme. Tekstil liflerinin sınıflandırılmasını yapabilme8-Kimya ile ilgili temel kavramları anlayabilme. Temel kimyasal formülleri, denklemleri kavrayabilme9-İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme10-Hazır giyim üretiminde model ve kalıp hazırlama, kesim işlemi, dikim işlemi, ütü işlemi ve kalite kontrol işlemlerini kavrayabilme.11-Dokuma ve örme kumaş oluşumunu kavrayabilme.12-Çeşitli tekstil ürünlerini tanıyabilme. Muayene sonuçlarının, tahlili, yorumlaması ve rapor edilmesi ile ilgili teknikleri kavrayabilme13-Boyamadan ve baskıdan çıkmış mamule istenen kullanım ve bakım özelliklerini kazandırmak için yapılan bitim işlemlerinin özelliklerini kavrayabilme.14-Baskıda kullanılan desen çizimlerini bilgisayar ortamında öğrenebilme15-Baskıcılığın amaçlarının ve yöntemlerinin öğrenilmesini sağlayabilme. Baskıcılık tekniklerini ve baskı makinelerini kavrayabilmeUlaştırma Hizmetleri BölümüYönetim ve Organizasyon

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ